Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego apvsport.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Sklep internetowy apvsport.pl działający pod adresem apvsport.pl prowadzony jest przez TREG Łukasz Pawluczuk, ul. 30 Lipca 2, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP: 543-200-95-88, REGON 200140166 zwanym w dalszej części Regulaminu „apvsport”
1.2 Siedziba apvsport znajduje się w Bielsku Podlaskim przy ul. 30 Lipca 2, kod pocztowy 17-100.
1.3 Kontakt ze sprzedającym jest możliwy za pośrednictwem:
•telefonu komórkowego +48 503 538 038
•poczty elektronicznej (email) sklep@apvsport.pl
2.Słowniczek:
2.1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.apvsport.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu.
2.2. Sprzedawca – apvsport
2.3. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
2.4. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy/odbioru.
2.5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej;
dokonująca zakupów w Sklepie.
2.6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w tym zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.7. Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień oraz historię zamówień Klienta.
2.8. Przelew bankowy – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie w usłudze przekazu pocztowego.
II. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1.Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet.
2.Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe www.apvsport.pl oraz poprzez strony serwisów aukcyjnych, w których Sprzedawca prowadzi sklep: Allegro.pl
3.Zamówienia są przyjmowane również:
•za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@apvsport.pl
4.Termin realizacji zamówienia: w przypadku gdy towar dostępny jest na zamówienie, termin realizacji zamówienia jest ustalany indywidualnie Sprzedawca – Kupujący. Jeżeli Kupujący nie akceptuje terminu realizacji zamówienia, bez żadnych konsekwencji może odstąpić od zamówienia.
Zamówienia poprzez stronę internetową i strony wskazanych serwisów aukcyjnych można składać 24 godziny
na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w Sklepie. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zakupu towarów. Klient jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
Klienci mają możliwość korzystania ze Sklepu poprzez rejestrację i utworzenie Konta Klienta, w którym
gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Sklepie. Świadczenie usług w ramach Konta w Sklepie ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedawcą dotyczącą Konta w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedawca jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta należy: wejść na stronę sklepu i w prawym górnym rogu
wybrać: „Zaloguj się” -> „Stwórz konto”, a następnie wypełnić formularz. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie.
W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie
czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
Składając zamówienie Klient dokonuje:
•wyboru zamawianych towarów;
•oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy;
•oznaczenia adresu na który ma być wystawiona faktura (jeżeli Klient życzy sobie fakturę);
•wyboru sposobu uregulowania płatności.
Natychmiast po złożeniu zamówienia (zarejestrowaniu zamówienia w systemie sprzedaży Sprzedawcy przez
obsługę Sklepu) Klient otrzymuje e-mailem wiadomość potwierdzającą, że zamówienie dotarło do Sklepu. Wiadomość ta może zawierać prośbę o potwierdzenie złożonego zamówienia przez Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość
telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Umowa sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem zawarta jest z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.
Sklep rozpoczyna realizację zamówienia: w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem
regulowania płatności przy odbiorze, natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia od Klienta;
w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem elektronicznym lub kartą kredytową za pośrednictwem systemów płatności on-line, natychmiast po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności;
w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem bankowym,
natychmiast po otrzymaniu przez Sklep wpływu przelewu na konto bankowe wskazane przy zamówieniu.
Sprzedawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia. Zamówienie
będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu Zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane
pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres
email.
Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez Klienta, traktowana jest jako naruszenie zasad
regulaminu.
W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) lub towar
dostępny jest na zamówienie ale sklep nie jest w stanie kupić towaru u jego dostawców i brak jest możliwości realizacji zamówienia Klienta w terminie 30 dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy. W takim wypadku Sklep najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy, zawiadamia klienta o braku możliwości spełnienia świadczenia oraz zwraca całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.
Sklep może odmówić realizacji zamówienia w przypadku znaczącej pomyłki (20% i więcej od najtańszej oferty
cenowej na rynku polskim) w ustaleniu ceny sprzedaży dla Klientów na stronie sklepu (www.apvsport.pl).
W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia
w tej części w terminie 30 dni, Klient jest informowany przez obsługę Sklepu o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest ograniczona liczba towarów i realizacja
zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się
zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku wyczerpania się towarów ze sprzedaży promocyjnej lub
wyprzedaży, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta. W takim wypadku Sklep będzie uprawniony do skorzystania z
możliwości odstąpienia od umowy.
Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon, zgodnie z dyspozycją Klienta przekazaną w
zamówieniu.
Informacje na temat towarów Sprzedawca zamieszcza na stronie www.apvsport.pl Informacje te nie
stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do negocjacji.
Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem dotycząca zakupu towaru ma charakter terminowy i trwa przez
okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta. Niektóre towary sprzedawane w Sklepie mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie danego towaru lub na stronach www poszczególnych producentów. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producenta. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
III ZMIANY W ZAMÓWIENIACH
Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu
przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod
adresem sklep@apvsport.pl lub telefonicznie pod numerem +48 503 538 038. Zmiany w zamówieniu zlecane
telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela Konta, na którym zostało
złożone zamówienie podlegające modyfikacji.
Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz
zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta.
IV CENY TOWARÓW I KOSZTY DOSTAWY
Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy
sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT lub paragon według dyspozycji Klienta. Faktura VAT może być
dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie
zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.
Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i
zawierają podatek VAT.
Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania
nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź
wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych
przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
Koszty dostawy zostaną doliczone do zamówienia, zgodnie z cennikiem dostaw obowiązującym w dniu
złożenia przez Klienta zamówienia.
V CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS DOSTAWY
Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Przy każdym towarze może
być podany konkretny czas realizacji zamówienia. W podanym czasie realizacji zamówienia uwzględnia się tylko dni robocze.
Czas na realizację zamówienia w przypadku gdy towar jest w magazynie wynosi 7-14 dni ale nie więcej niż 30
dni od daty złożenia zamówienia.
Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji zamówienia wysyłane jest w chwili skompletowania całego
zamówienia. Termin realizacji zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej na adres wskazany przez
Klienta. Wyboru sposobu dostarczenia zamówienia dokonuje Klient przy składaniu zamówienia.
Czas dostawy uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
1. W przypadku dostawy na terenie Polski poprzez firmę kurierską przewidywany czas dostawy wynosi 1-2 dni robocze.
2. W przypadku dostawy na terenie Unii Europejskiej poprzez firmę kurierską przewidywany czas dostawy wynosi 2-5 dni roboczych.
3. Czas dostawy określony w pkt V.1 i V.2 jest czasem deklarowanym przez firmę kurierską i Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jego przedłużenie.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie
spowodowane wyłącznie podaniem przez Klienta błędnego adresu dostawy.
VI FORMY PŁATNOŚCI
Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie towar, w tym za koszty dostawy, nie później
niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
•płatność przy odbiorze gotówką (w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej.
•płatność przelewem bankowym wykonywanym z dowolnego banku lub przekazem pocztowym
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą poza terytorium Polski:
•płatność przelewem bankowym wykonywanym z dowolnego banku lub przekazem pocztowym
W przypadku wybranych produktów, z uwagi na ich właściwości lub wartość Sklep zastrzega sobie możliwość
wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie. Szczegółowa informacja w tym zakresie umieszczona jest bezpośrednio przy opisie produktu.
VII REKLAMACJE I ZWROTY
Zapisy z pkt VII regulaminu sklepu mają zastosowanie tylko na terenie państw na terytorium Unii Europejskiej.
Klient podczas odbioru przesyłki ma prawo sprawdzić stan zawartości opakowania w obecności kuriera. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, wylane, pogniecione itp., prosimy o spisanie w obecności kuriera protokołu reklamacyjnego. Brak uwag ze strony Klienta podczas odbioru przesyłki równoznaczne jest z zaakceptowaniem towaru zarówno pod kątem ilościowym jak i jakościowym.
[Odstąpienie od umowy]
Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, art 27, Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie. Oświadczenie może być wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub na adres email sklep@apvsport.pl.  Zwracany towar musi być fabrycznie nowy, fabrycznie zapakowany oraz wolny od wad. Towar bez oryginalnego opakowania nie podlega zwrotowi. Zwrot towaru odbywa się na koszt zwracającego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

……………….., dn. ………………….

…………………………………………..

imię, nazwisko i adres konsumenta

………………………………………….
nazwa i adres przedsiębiorstwa


OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr … zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 ………………………………………….
podpis konsumenta

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być nadane na adres:
•apvsport, ul. 30 Lipca 2, 17-100 Bielsk Podlaski lub na adres e-mail sklep@apvsport.pl
1.W przypadku odstąpienia od umowy Klient będący konsumentem jest obowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sklep zaproponuje, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
2.W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.
Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie będzie zobowiązany do zwrotu Klientowi dodatkowych poniesionych przez niego kosztów.
3.Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi innymi kosztami.
4.Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności
otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5.Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.
6.Klient będący konsumentem w przypadku odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
•w której cena towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
•w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu
opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu;
•w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
•w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
•zawartej w drodze aukcji publicznej;
•o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia
rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
[Reklamacje]
Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały
legalnie wprowadzone na rynek polski.
Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W
przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie
Cywilnym.
Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy, które istniały w chwili wydania rzeczy Klientowi (w przypadku odbioru
osobistego) lub w chwili wysłania rzeczy (w przypadku dostarczenia przez kuriera) jak też za wady, które wynikły z
przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej chwili, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku
sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od
umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
Jeżeli Klientem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. O wyniku reklamacji klient będzie
informowany drogą elektroniczną lub telefonicznie. Przesłanie reklamowanego produktu odbywa się na koszt
Sprzedawcy.
Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za
uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub
naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.
[Adres do zgłoszeń]
W przypadku gdy Klient ma zamiar zgłosić żądanie zwrotu pieniędzy, odstąpienie od umowy, oświadczenia lub
reklamację może to zrobić w jeden z następujących sposobów:
•przesłać zgłoszenie na adres e-mail: sklep@apvsport.pl
•przesłać zgłoszenie na adres: apvsport, ul. 30 Lipca 2, 17-100 Bielsk Podlaski
W zgłoszeniu prosimy precyzyjnie określić jego rodzaj, okoliczności uprawniające do jego złożenia i jeżeli to
wymagane na podstawie powyższych przepisów, przyczynę zgłoszenia.
VIII DANE OSOBOWE
Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie
Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr
133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
Dane osobowe przekazywane, o których mowa w pkt. 1 są przetwarzane przez Administratora danych – apvsport.
Powierzone Sklepowi dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane będą:
•w celu założenia konta Klienta i realizacji zamówienia Klienta,
•jeżeli Klient wyraził na to zgodę, w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji
handlowych przez Sprzedawcę.
Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania
danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one
niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Klient po zarejestrowaniu się może sam dokonać zmian, o których mowa w zdaniu poprzednim na stronach Sklepu w sekcji Twoje Konto.
Powierzone Sklepowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w
obowiązujących przepisach prawa:
•Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
•Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
•rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sprzedawca w ramach realizacji umowy z Kupującym jest
upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu
zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej
wypełnienia.

RODO
I. Polityka prywatności serwisu apvsport.pl
1. Informacje ogólne:
Niniejszy dokument jest polityką prywatności przyjętą przez apvsport i dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych zebranych od gości Serwisu za pośrednictwem strony: https://apvsport.pl.
2. Dokument Polityka Prywatności jest spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z: Art. 13
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO). Jak również wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających Serwis znajdujący się w domenach firmy oraz korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem.
3. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych zebranych od gości serwisu jest apvsport z siedzibą w Bielsku Podlaskim (17-100) przy ul. 30 Lipca 2, NIP 5432009588, REGON 200140166. Kontakt: sklep@apvsport.pl, telefon: +48 503 538 038.
II. Podstawa, cel i zakres przetwarzania czyli jakie dane gromadzimy, po co i w jaki sposób przetwarzamy
1. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z: art. 6 ust.1 lit. b) – tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub art. 6 ust. 1 lit. a) tj. na podstawie zgody właściciela danych. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia umowy lub celu wskazanym w zgodzie. Administrator danych przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla tych celów i przez okres niezbędny do realizacji umowy, lub do momentu cofnięcia zgody przez podmiot danych.
2. W Serwisie Administratora znajdującym się pod adresem https://apvsport.pl są gromadzone w sposób
dobrowolny następujące dane osobowe użytkowników Serwisu: imię, nazwisko, firma (opcjonalnie), adres,
miejscowość, numer telefonu, adres e-mail, treść zapytania oraz ew. dołączone załączniki. Dane zebrane z
wykorzystaniem formularza kontaktowego gromadzone są w celu: wysyłania odpowiedzi na otrzymane zapytania i
prośby, opracowania przesłanych wniosków i uwag, zarządzania i realizacji zobowiązań wynikających z umów, które wiążą Administratora danych z gościem Serwisu, przewidywania i rozwiązywania trudności związanych z dostarczonymi użytkownikowi strony produktami i usługami. Gość Serwisu może również dobrowolnie wyrazić zgodę na wykorzystanie podanych danych tj. adresu e-mail, w celu realizacji marketingu indywidualnego Administratora danych osobowych.
III. Kto ma dostęp do danych gromadzonych za pomocą Serwisu
1. Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Serwisu nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących Administratora danych osobowych do przekazania ich uprawnionym podmiotom.
2. Administrator gromadzi logi serwisu jednakże nie wiąże ich w żaden sposób z danymi osobowymi. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu serwisem. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.
IV. Uprawnienia Użytkowników. Prawo dostępu do danych Zgodnie z art. 15 – 22 RODO każdemu użytkownikowi przysługują następujące prawa:
1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO). Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od
administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest
uprawniona do uzyskania dostępu do nich.
2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.
3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych,
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
a) Kiedy dane są nieprawidłowe – na czas do ich poprawy
b) Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
c) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania
5. Prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO)
6. Prawo do sprzeciwu. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
7. Użytkownik może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres sklep@apvsport.pl:
a) Żądanie, w celu poprawnej identyfikacji winno być wysłane z adresu e-mail, z którego dokonano zgłoszenia przez formularz kontaktowy, lub który został podany w treści zgody wyrażonej w trakcie wizyty w salonie.
b) Żądanie można również złożyć drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny firmy prowadzonej przez
Administratora danych, listu poleconego zawierającego takie żądanie.
8. Zgodnie z przepisami prawa Administrator do miesiąca czasu udziela osobie która złożyła żądanie odpowiedzi na temat podjętych działań. Jeśli Administrator nie podejmie takich działań poinformuje o tym fakcie osobę składającą żądanie.
9. Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.
V. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich
1. Klientami Sklepu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, jednakże Sklep nie zbiera i nie weryfikuje
informacji na temat wieku klientów.
2. Administrator Sklepu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualną rejestrację w Sklepie osób niepełnoletnich, ani za podejmowane przez nich działania. Odpowiedzialność prawna za takie działania spoczywa wyłącznie na ich opiekunach prawnych.
VI. Zabezpieczenia
1. Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator posiada również stosowną dokumentację oraz wdrożył stosowne procedury związane z ochroną danych osobowych w firmie.
2. Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa a w szczególności:
a) Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp zgodnie z art. 29 RODO jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
b) Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów zgodnie z
dyspozycją art.28 RODO, zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych, podpisania stosownych umów powierzenia, w których partnerzy potwierdzają stosowanie standardów oraz , prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.
c) W celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą elektroniczną, Administrator
Serwisu stosuje wysoki poziom zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji danych osobowych
(protokół SSL).
d) Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora danych należytej staranności.
VII. Mechanizm cookies. Odnośniki do innych stron
1. Niektóre obszary i funkcje Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze gościa, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.
VIII. Cookies
1. Strona korzysta z plików cookies “sesyjnych” (zapisywane do czasu opuszczenia strony, zamknięcia przeglądarki) oraz stałych (zapisywane na komputerze na określony okres czasu).
2. Użytkownicy stron mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie i blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej.
3. Wyłączenie plików cookies najczęściej spowoduje ograniczenie lub zablokowanie niektórych funkcjonalności strony.
IX. Zmiana polityki prywatności
1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu,
jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach Serwisu i
poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.
2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub
właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz
dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.
X. Kontakt
1. W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej deklaracji ochrony prywatności lub jakichkolwiek
praktyk stosowanych w Sklepie, uprasza się o kontakt pod adresem: sklep@apvsport.pl.